Hitoshi Morimoto Bizen Jar 2006 (Hm0012)

BY  Hitoshi MORIMOTO

$9,000 USD

D12" x H14.5"